Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Vedtekter                        

Vedtektene ble vedtatt 28.3.1996. Oppdatert etter vedtak på årsmøtet 2020.

 

§1 FORMÅL

Foreningens formål er å støtte, fremme og utvikle knipling som håndarbeidsteknikk

 

§2 VIRKSOMHET

Målet søkes nådd ved å:

- samle Norges kniplere

- å være behjelpelig for institusjoner og andre interesserte med bevaring og katalogisering av norske kniplinger, bl.a. til bunader og folkedrakter

-  å være et undervisningsorgan og en informasjonsformidler til bevaring og utvikling av knipling som håndarbeidsteknikk, ved kurs og foredrag.

Styret kan nedsette nødvendige arbeidsutvalg for å arbeide på disse områder.

 

§3 MEDLEMMER

Foreningen opptar alle interesserte som medlemmer, mot betaling av en årlig kontingent. Kontingenten betales forskuddsvis

 

§4 STYRET

Foreningen består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og styremedlem. I tillegg velges 1 - 2 varamedlemmer. Styremøter avholdes når leder eller minst 2 av de øvrige styremedlemmer finner det nødvendig, og minst 2 ganger i året. Leder inkaller til styremøter med minst 1 ukes varsel. Styremøtet er beslutningsdyktig når leder og minst 2 av de øvrige medlemmer er til stede. Beslutninger på styremøtet avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. I tilfelle stemmelikhet er leders stemme avgjørende.

 

§5 ÅRSMØTET

Foreningens øverste myndighet er årsmøtet, som avholdes hvert år innen 20. juni. Innkalling til årsmøtet med dato, sted og frist for innsending av forslag til innkommende saker publiseres i Knipleposten nr. 2 hvert år. Dagsorden og alle sakspapirer sendes alle medlemmer senest 4 uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

-  årsmelding

-  regnskap

-  fastsettelse av kontingent

-  innkomne forslag

-  budsjett for kommende år

-  valg

-  andre saker som er nevnt i innkallingen.

Forslag som ønskes  behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest 6 uker før årsmøtet. Stemmerett på årsmøtet har medlemmer som har betalt forfalt kontingent og som har vært medlem i minst 3 måneder. Stemmeberettigede medlemmer kan stille med fullmakt fra ett annet stemmeberettiget medlem.

Regnskapsåret går fra 1. april til 31. mars.

 

§6 VALG

Styret velges for 2 år av gangen. Hvert år går halvparten av medlemmene ut. Det velges 1 revisor og 2 personer til valgkomite hvert år.

 

§7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles med vanlig varsel når styret finner det nødvendig., eller dersom minst 35% av foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftlig forlanger det. Ekstraordinært årsmøte behandler bare saker som er nevnt i innkallingen. Stemmerett har bare de som hadde stemmerett ved siste ordinære årsmøte.

 

§8 ENDRING AV VEDTEKTENE

Endring av vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte. Det skal stå i innkallingen hva endringen går ut på. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer sendes skriftlig til styret senest 6 uker før årsmøtet.

 

§9 OPPLØSNING

Vedtak om oppløsning av foreningen kan bare fattes på ordinært årsmøte og med 3/4 flertall av de avgitte stemmer. Dersom det finnes midler ved opppløsningen, skal disse overdras til Norsk Folkemuseum.

© 2024 Knipleforeningen i Norge