Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Knipleforeningens  Utdannings- og utviklingsstipend

 

Henvend dere til stipendkomiteens medlemmer:

Bjørg Fuskeland, Vinkelvn. 2, 1482 Nittedal. 41 10 62 46  bjorg@fuskeland.no

Ingrid Lome-Hagman, Jerpeleina 44, 1415 Oppegård.  66 99 18 38   l-hagman@online.no

Siri Rokne, Pb. 84, 5701 Voss.  95 27 05 22   sirirokne@gmail.com

 

Statutter for utdannings- og utviklingsstipend - Bakgrunn

Knipleforeningen i Norge ønsker å stimulere medlemmene til å utvikle sine ferdigheter i knipling og framskaffe mer kunnskap om knipling. Derfor har foreningen etablert et stipend der medlemmene kan søke om tilskudd til kurs, annen form for opplæring eller utvikling.  Den kunnskap stipendiaten(e) erverver skal komme lagets medlemmer til gode som foredrag, artikkel i medlemsbladet eller kurs for medlemmene, innen 2 år fra tildelingen.  Referat skrives til styret.

Hvem kan søke stipend?

Alle medlemmer av Knipleforeningen i Norge som har vært i foreningen i minst 2 år og er à jour med sin kontingent.  Søkere som har fått tildelt stipend ett år kan ikke søke på nytt før det har gått 2 år fra siste tildeling.

 

Tildeling

Innstilling om tildelingen foretas av en stipendkomité på 3 medlemmer.  Styret godkjen-ner komiteens forslag og tildeler stipendet.  Komiteen velges på årsmøtet, etter forslag fra valgkomiteen.  Medlemmene kan sitte i komiteen inntil 5 år og velger selv når de vil gå av innen denne tiden.  Stipendkomiteen kan ikke ha medlemmer fra styret.

Stipendets størrelse og bruk

Stipendet er på inntil kr. 5.000,- to ganger per år.  Stipendet kan i sin helhet gis til 1 person eller en gruppe.  Stipendet kan brukes til dekning av kursavgifter, oppholds- og reiseutgifter. Stipendets størrelse kan justeres på årsmøtet.

Søknad og søknadsfrist

Styret utlyser stipendet hvert år i Knipleposten og på foreningens nettside.  Søknadsfrist er 1. desember for tildeling i første halvår og 1. juni for tildeling i 2. halvår (for 2. halvår 2021 er fristen 1. august).

Søknaden skal beskrive hva stipendet ønskes brukt til med kostnadsoverslag og hvilket resultat man forventer å oppnå.  Stipendet må være brukt opp i løpet av tildelingsåret.

Søknaden sendes til stipendkomiteen, søkerens navn skal ikke stå på søknaden, men heftes til søknaden i en lukket konvolutt.

 

Knipleforeningens reiseutjevningsfond:

Vi ønsker at alle skal ha en noenlunde lik mulighet til å komme til kurs og årsmøter.  Reiseutjevningsfondet er opprettet for å forhindre at medlemmer med ekstra lang reisevei skal være forhindret fra å delta pga store reiseutgifter.

Har du samlede reiseutgifter (tur/retur) for å komme deg på kurs som overstiger kr 1.300,- kan du søke Reiseutjevningsfondet om å få dekket det overskytende. Søknaden må inneholde en oversikt over beregnet reisekostnad (tog, buss, fly). Der det er mulig skal kvitteringer fremlegges ved søketidspunktet (forhåndskjøpte billetter).

Kilometergodtgjørelse dekkes med kr 1,50 frem til nærmeste sted det går ekspressbuss/tog eller liknende fra. Reise dekkes fra nærmeste sted innenfor Norges grense (utenlands reisekostnader dekkes ikke).

Det forutsettes at billigste reisemåte benyttes (F eks minipris på tog. Utgifter til sovekupé dekkes ikke).

Ved urimelig lang reisetid (overstiger 8 timer med offentlig transportmiddel, for eksempel tog eller ekspressbuss), aksepteres billigste flyreise som rimelig reisemåte, (det forutsettes tidlig bestilling av billetter).

Når egen bil er eneste praktiske mulighet til/fra fly eller tog, kan parkering på langtids-P-plass dekkes.

Vi er klar over at Norge er et upraktisk land å reise i, så vi ber søkere om å finne enkleste og rimeligste reisemåte, og begrunne valget dersom den valgte reisemåten ikke passer inn under beskrivelsen over. 

Reiseutjevningsfondet er på kr 5.000,- pr år. Dersom summen av søknadsbeløpene overstiger avsatt beløp, vil refusjonen reduseres med samme prosentsats for alle søknadene slik at det utbetalte beløpet holdes innenfor budsjett.

Søknad sendes til stipendkomiteen, se Utdannings- og utviklingsstipend.

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

 

Digitalis Designsreisestipend

Stipend for utdanning/videreutdanning innen knipling for formidlere av knipling.

Stipendet kan gis til yrkesmessige kniplere, dvs. aktive kniplelærere, tekstilkunstnere eller andre som benytter knipling i sin næring, samt studenter som vil ha knipling som en del av sin fremtidige yrkesutøvelse.  Stipendet er et reisestipend; det kan søkes støtte til reise og opphold, samt avgifter til skole/kurs. Stipendets størrelse vil variere, og tildeling/utbetaling hvert år er ikke garantert.  Søknadsfrist er 2 ganger per år: 30. juni og 31. desember (for 2021: 1. august og 31. desember). Søknaden vedlegges en kort presentasjon/CV av søkeren, kostnadsoverslag, kort beskrivelse av utdanningen, samt mål med utdanning.  Ved en eventuell tildeling skal regnskap og kurs-oppsummering fremlegges etter avsluttet utdanning.  Søknad kan sendes til: Digitaliskurs@gmail.com, eller pr post til: Digitalis Design v/ Elisabeth Bjørklund Bøhler, Frydenbergveien 55, 1415 Oppegård.

© 2024 Knipleforeningen i Norge